เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2 ปี 55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2  Cardiopulmonary Physical Therapy II

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

            สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะวิกฤตจนถึงระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทางเดินหายใจ  การช่วยฟื้นคืนชีพ และกรณีศึกษาของผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน :  การแปลผลภาพรังสีวินิฉัย