การเขียนผังงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนและการออกแบบผังงานระบบและผังงานโปรแกรม