homeการเขียนผังงานและการสร้างโปรแกรม
person
การเขียนผังงานและการสร้างโปรแกรม

ผู้สอน
มาสเตอร์ วิษณุ ขันทะโฮม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนผังงานและการสร้างโปรแกรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6336

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ทบทวนความเข้าใจการเขียนผังงานระบบและผังงานโปรแกรม พร้อมจัดทำโปรแกรมจากซอฟแวร์ที่กำหนด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)