การเขียนผังงานและการสร้างโปรแกรม

คำอธิบายชั้นเรียน

 ทบทวนความเข้าใจการเขียนผังงานระบบและผังงานโปรแกรม พร้อมจัดทำโปรแกรมจากซอฟแวร์ที่กำหนด