ค16101-คณิตศาสตร์ป6/4 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว มนีเราะห์ กาเตีะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค16101-คณิตศาสตร์ป6/4 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
63406

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค16101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
   เขียน อ่าน เปรียบเทียบ และเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม บวก ลบ คูณ หารระคน วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับและหารหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
   ชนิดและสมบัติของรูปหลายเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื ้นที่ของรูปหลายเ หลี่ยม  ส่วนต่างๆของวงกลม การสร้างวงกลม ความยาวรอบรูปและพื ้นที่ของวงกลม การแก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื ้นที่วงกลม ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิดปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การอ่านแผนภูมิรูปวงกลมและการแก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลม 
   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวหรือที่พบเห็นในชีวิตจริง ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฎิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                          

฿570.00 -38.95%
฿179.00 -27.93%
฿105.00 -10.87%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)