เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

AV Communication : 09-040-217

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาหลักการและทฤษฏีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการนำประโยชน์ของภาพและเสียง รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ มาร่วมประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการสื่อสารสูงสุด