Audio Production 1 : การผลิตสื่อเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฏีเสียงเบื้องต้น เครื่องมือและองค์ประกอบเพื่อจัดการเสียง ห้องบันทึกเสียง กระบวนการและขั้นตอนการผลิตงานเสียงเพื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สารคดี และการบันเทิง