อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 2

คำอธิบายชั้นเรียน

 อบรมการใช้งานระบบ Class Start รุ่น 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555