ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นครูมืออาชีพ โดยให้คำปรึกษาลักษณะของครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัล เพื่อเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง