เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นครูมืออาชีพ โดยให้คำปรึกษาลักษณะของครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัล เพื่อเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง