เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖