ปฐมนิเทศ นักศึกษา ที่เข้าอบรมระบบ Class start รุ่น 3

คำอธิบายชั้นเรียน

 อบรมนักเรียน