English Language Skills for Presentation

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษา  ทักษะ  เทคนิคในการนำเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียน