การบัญชีชั้นกลาง1641848


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีชั้นกลาง1641848

Class ID
63620

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

การบัญชีชั้นกลาง1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)