homeCP2504 การวิจัยดำเนินงาน
person
CP2504 การวิจัยดำเนินงาน

ผู้สอน
ประสิทธิ์ สารภี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
CP2504 การวิจัยดำเนินงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6363

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลัการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ

  การวิเคราะห์ข่ายงาน และการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยดำเนินงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)