เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CP2504 การวิจัยดำเนินงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลัการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ

  การวิเคราะห์ข่ายงาน และการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยดำเนินงาน