CP2504 การวิจัยดำเนินงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

หลัการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ

  การวิเคราะห์ข่ายงาน และการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยดำเนินงาน