ม 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นาย ประสิทธิ์  ประสมทรัพย์   เลขที่ 4  ม. 5/2