homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5

ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
637

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ให้นักเรียนที่เรียนวิชาแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สามารถดูใบงานและส่งใบงานผ่านระบบชั้นเรียนออนไลน์ โดยมีวิธีการให้เลือกเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับผู้เรียน ดังนี้

  1. ส่งใบงานผ่านชั้นเรียนออนไลน์ทุกใบงาน

  2. ส่งใบงานผ่านสมุดบันทึกทุกใบงาน

  3. ส่งสลับสับเปลี่ยนตามความสะดวกและทรัพยากรทาง ict ที่นักเรียนมี เช่น ส่งผ่านสมุดบันทึก5 ครั้ง ส่งผ่านชั้นเรียนออนไลน์ 5 ครั้ง ฯ

  4. นักเรียนทุกคนควรมี อีเมล์เป็นของตนเอง เพื่อสะดวกในการติดต่อทาง internet

 หมายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม นักเรียนทุกคนต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ป้องกันการแอบอ้างหรือหมกใบงานไว้ส่งทีเดียวหลายใบงาน 

                                                                                                                      ครูผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)