ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

 วิชาคอมพิวเตอร์