เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ให้นักเรียนที่เรียนวิชาแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สามารถดูใบงานและส่งใบงานผ่านระบบชั้นเรียนออนไลน์ โดยมีวิธีการให้เลือกเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับผู้เรียน ดังนี้

  1. ส่งใบงานผ่านชั้นเรียนออนไลน์ทุกใบงาน

  2. ส่งใบงานผ่านสมุดบันทึกทุกใบงาน

  3. ส่งสลับสับเปลี่ยนตามความสะดวกและทรัพยากรทาง ict ที่นักเรียนมี เช่น ส่งผ่านสมุดบันทึก5 ครั้ง ส่งผ่านชั้นเรียนออนไลน์ 5 ครั้ง ฯ

  4. นักเรียนทุกคนควรมี อีเมล์เป็นของตนเอง เพื่อสะดวกในการติดต่อทาง internet

 หมายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม นักเรียนทุกคนต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ป้องกันการแอบอ้างหรือหมกใบงานไว้ส่งทีเดียวหลายใบงาน 

                                                                                                                      ครูผู้สอน