ช้ันม.4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นายวุฒิพล  คำเขียว เลขที่5