ฟิสิกส์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

 ฟิสิกส์เพิ่มเพิ่มเติม  ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555