ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

 นายนันทวัฒน์  สุวรรณชัย  เลขที่8