ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 นายนันทวัฒน์  สุวรรณชัย  เลขที่8