ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา