บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาบันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของสมคมไทย  เนื่องจากการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้