เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สถาบันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของสมคมไทย  เนื่องจากการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้