home การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
person
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6398

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)