home การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6398

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)