การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  หมายถึง การเรียนบนอินเทอร์เน็ตที่อาศัยรูปแบบบทเรียนผ่านเว็บที่จัดเตรียมไว้ใน Server ที่ผู้เรียนรวมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มละ 4–5 คน โดยประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2–3 คน นักเรียนอ่อน 1 คน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสำเร็จของกลุ่ม และร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผลสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนคือผลสำเร็จของกลุ่ม