homeการเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ
person
การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ

ผู้สอน
นาง อิงอร บุตรศรีผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6400

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  หมายถึง การเรียนบนอินเทอร์เน็ตที่อาศัยรูปแบบบทเรียนผ่านเว็บที่จัดเตรียมไว้ใน Server ที่ผู้เรียนรวมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มละ 4–5 คน โดยประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2–3 คน นักเรียนอ่อน 1 คน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสำเร็จของกลุ่ม และร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผลสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนคือผลสำเร็จของกลุ่ม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)