เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค LT เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค LT หมายถึง การเรียนบนอินเทอร์เน็ตที่อาศัยรูปแบบบทเรียนผ่านเว็บที่จัดเตรียมไว้ใน Server ที่ผู้เรียนรวมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มละ 4 - 5 คน โดยประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 - 3 คน นักเรียนอ่อน 1 คน โดยกำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่ม ผลสำเร็จของกลุ่มคือผลสำเร็จของผู้เรียนแต่ละคน