วิจัยไทย Sect.03

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.  ชั้นเรียนภาคปฏิบัติในการนำเสนอเอกสารรายงานการวิจัยภาษาไทย 

2.  ชั้นเรียนเสริมการเรียนรู้การวิจัยภาษาไทย