homeประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
person
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ฟัรฮาม เจ๊ะแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6407

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

       ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้านความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการสถาปนา อาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสำคัญ คือ พระสุนทรราชวงศา พระเทพสังวรญาณ หลวงปู่สรวง สิริปัญโญ หลวงปู่สอ พันธุโล พระครูสุมล สารคุณ นายคำพูน บุญทวี นายทองมี มาลัย และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้น การสำรวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ การเขียนเรียงความ การจัดทำโครงงาน การจัดนิทรรศการ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)