เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

       ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ ศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน เชื่อมโยงเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้านความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการสถาปนา อาณาจักร ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การปกครอง พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ โดยสังเขป ผลงานของบุคคลสำคัญ คือ พระสุนทรราชวงศา พระเทพสังวรญาณ หลวงปู่สรวง สิริปัญโญ หลวงปู่สอ พันธุโล พระครูสุมล สารคุณ นายคำพูน บุญทวี นายทองมี มาลัย และภูมิปัญญาไทยที่สำคัญที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้น การสำรวจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอธิบาย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ การเขียนเรียงความ การจัดทำโครงงาน การจัดนิทรรศการ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม