20204 -2101 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ คธ.3 (2/2564)


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาศ เรืองนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204 -2101 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ คธ.3 (2/2564)

รหัสวิชา
64129

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและการทำธุรกิจออนไลน์ 

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต
  2. เข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
  3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine)
  4. สามารถประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียด รอบคอบและถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต
  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-Commerce)
  3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine)
  4. ประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)