กลุ่มเมืองนครชุม

คำอธิบายชั้นเรียน

 ใช้ในการนิเทศคิดตามผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม