กลุ่มเมืองนครชุม

จันทร เพชรบูรณ์

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กำแพงเพชร เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 ใช้ในการนิเทศคิดตามผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม