เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มเมืองนครชุม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง จันทร เพชรบูรณ์

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กำแพงเพชร เขต 1

 ใช้ในการนิเทศคิดตามผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม