homeฟิสิกส์6 ว40206 ม.6
person
ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
643

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ฟิสิกส์อะตอม

3. นิวเคลียร์ฟิสิกส์

4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)