เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ฟิสิกส์อะตอม

3. นิวเคลียร์ฟิสิกส์

4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์