ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ นศ. ๓ คนที่ตกค้าง ขอใหติดตามข้อมูลในห้องเรียนนี้อย่างเคร่งครัด