เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ นศ. ๓ คนที่ตกค้าง ขอใหติดตามข้อมูลในห้องเรียนนี้อย่างเคร่งครัด