homeStatistics
person
Statistics

ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Statistics

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6435

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สถิติเบื้องต้นจำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)