ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6436

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี