อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) รุ่น 4

คำอธิบายชั้นเรียน

 เพื่ออบรมให้นักศึกษา กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) เข้าใจการทำงาน, การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Class start) และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้