เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์6 (สาระพื้นฐาน โครงงาน) ม.6 แผนศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วย

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากสาระที่ 8