homeวิทยาศาสตร์6 (สาระพื้นฐาน โครงงาน) ม.6 แผนศิลป์
person
วิทยาศาสตร์6 (สาระพื้นฐาน โครงงาน) ม.6 แผนศิลป์

ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์6 (สาระพื้นฐาน โครงงาน) ม.6 แผนศิลป์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
644

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วย

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากสาระที่ 8


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)