วิทยาศาสตร์6 (สาระพื้นฐาน โครงงาน) ม.6 แผนศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วย

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากสาระที่ 8