หลักการบริหารงานสำนักงานวิทยฯ (vision and planing)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการบริหารงานสำนักงานวิทยฯ (vision and planing)