โครงงานงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3