นักศึกษาคณิตศาสตร์ ห้อง3

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาวนิตยา ประทีปแก้ว กลุ่มเรียน 5306.153