อช. ๒๑๐๐๒ ทักษะการพัฒนาอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี