ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป. 5/2  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ