homeภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต33014
person
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต33014

ผู้สอน
นางสาว ชนุติกาญจน์ มาสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต33014

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6458

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต 33014  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)