EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

Class ID
64582

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EC 4902

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

หลักการ ทฤษฎี ความหมาย และความสำคัญของการสัมมนา ลักษณะรูปแบบและวิธีดำเนินงานจัดสัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษาปฐมวัย การฝึกปฏิบัติจัดสัมมนาโดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)