ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/7 ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
6832 สุเทพ เทียมคลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/7 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา
64585

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับ เข้าชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเรียนในชั้นเรียน Clssstart

 • ลงชื่อเข้าชั้นเรียนในหัวข้อใบลงเวลาเรียน ทุกสัปดาห์ 
  • (ลงเวลาเรียนภายในชั่วโมงเท่านั้น)
  • ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียน(ปรนัย) หน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้น ก่อนที่จะศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอน
  • ศึกษาเอกสารการสอนจากหัวข้อเอกสารการสอน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูแจ้งในสัปดาห์นั้นอย่างตั้งใจ
  • ทำความเข้าใจเนื้อหา หากมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน เพื่อขอคำแนะนำ
  • ปฏิบัติกิจกรรมในหัวข้อแบบฝึกหัด (อัตนัย)ครบถ้วน แล้วตรวจทานอีกครั้ง ส่งในเวลาเรียน
  • ทำแบบทดสอบหลังเรียนหัวข้อแบบทดสอบหลังเรียน(ปรนัย) เพื่อเปรียบเทียบและวัดความก้าวหน้าในการเรียน
  • หากนักเรียนทำแบบฝึกหัดปฏิบัติหรือแบบทดสอบหลังเรียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กลับไปศึกษาใบความรู้แลำทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียนใหม่

  ฿4,000.00 -67.5%
  ฿260.00 -44.62%
  ฿53.00 -48.02%
  ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
  เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
  สนับสนุนโดย
  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)