ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล กลุ่ม 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล กลุ่ม 3  ที่ฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยจิตการุณ3