ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เทียบโอน)

คำอธิบายชั้นเรียน

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปวส.1 การจัดการทั่วไป ศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น