ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 64.04 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2564)


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 64.04 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2564)

รหัสวิชา
64618

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ED 5502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน


฿800.00 -57.63%
฿4,750.00 -74.95%
฿200.00 -60.5%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)