วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 🍒🍋 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรูั (2-2564)


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 🍒🍋 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรูั (2-2564)

Class ID
64619

รหัสวิชาของสถานศึกษา
LMS 5201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางการศึกษา และจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การใช้สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)