ป.ตรี กบ. 101 การบัญชีชั้นกลาง 2 (33-4201-2402) คาบ 2-4


Teacher
ครู นิอร น้ำใจดี
Current sign in at about 9 hours ago

Title
ป.ตรี กบ. 101 การบัญชีชั้นกลาง 2 (33-4201-2402) คาบ 2-4

Class ID
64623

Standard Class Code
33-4201-2402

School

Description

https://meet.google.com/zhh-mwnw-gsz

สมรรถนะรายวิชา 1. จำแนกและจัดประเภทหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3. รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้และผลประโยชน์ของพนักงาน 4. วัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด 6. แสดงและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทและการบัญชีภาษีเงินได้


฿1,499.00 -61.91%
฿859.00 -43.07%
฿1,432.00 -89.65%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)