ป.ตรี กบ. 101 การบัญชีชั้นกลาง 2 (33-4201-2402) คาบ 2-4


Pengajar
ครู นิอร น้ำใจดี
Waktu masuk saat ini pada sekitar 8 jam ago

Keterangan
ป.ตรี กบ. 101 การบัญชีชั้นกลาง 2 (33-4201-2402) คาบ 2-4

Nomor Identifikasi Kelas
64623

Kode Kelas
33-4201-2402

Sekolah

Keterangan

https://meet.google.com/zhh-mwnw-gsz

สมรรถนะรายวิชา 1. จำแนกและจัดประเภทหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3. รับรู้และบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้และผลประโยชน์ของพนักงาน 4. วัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด 6. แสดงและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการรายงานทางเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินและส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทและการบัญชีภาษีเงินได้


฿221,00 -63.12%
฿46,00 -36.96%
฿458,00 -47.82%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)