ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ